مشخصات محصول

کد :#106383 گردگیر هاى فوق العاده ى پرى ساخته شده از پر شتر مرغ قابليت گردگيرى انواع سطوح طول : 45 داراى دسته چوبى با كيفيت هرعدد 29,000 تومان .