مشخصات محصول

كد : #106269 قورى هاى تمام پيركس صافى دار قابليت قرار دادن روى شعله مستقيم بسيار با كيفيت داراى صافى پیرکس بسته بندى شده در جعبه 🔴 حجم 600 ميلی ليتر هر عدد 97,000 تومان .