مشخصات محصول

كد: #105428 سبد هاى مستطيل كف چوبى تركيبى از چوب و فلز كيفيت عالى با كاربرد هاى فراوان ابعاد 32x22 ارتفاع 7 هر عدد فقط 60000 تومان .